مسترکلاس ها

رومانس آکادمی با برگزاری مستر کلاسهای تخصصی هررشته کمک شایانی به هنرجویان موسیقی کرده است.همچنین با فراهم کردن زمینه ی اعزام هنرجویان به خارج از کشور برای شرکت در دوره های کوتاه مدت و مسترکلاسهای مختلف در اروپا همواره در مسیر پیشرفت علاقه مندان گام برداشته است.